ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાક સુકાઈ જાવો
ગૌણ લક્ષણો-અંકુરણ પામતા બીજ પર પ્રકોપ કારણ-જમીનમાં જીવાત-સફેદ ધેણ સફેદ ધેણ મુળિયા અને બીજપત્રો ખાય છે ફક્ત રોપણી વખતે પ્રક્રિયા કરવી