પાક સુકાઈ જાવો
પાક સુકાઈ જાવો
ગૌણ લક્ષણો-અંકુરણ પામતા બીજ પર પ્રકોપ કારણ-જમીનમાં જીવાત-સફેદ ધેણ સફેદ ધેણ મુળિયા અને બીજપત્રો ખાય છે ફક્ત રોપણી વખતે પ્રક્રિયા કરવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ