ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
નવા પાન પીળા પડવા
લોહ તત્વની ઉણપ માટે; લક્ષણો: નવા પાનમાં ક્લોરોફિલનું પ્રમાણ ઓછું અને ફિક્કી પટ્ટીઓ; આગળના તબક્કે પાન સંપૂર્ણ સફેદ પડી જવા; મુળીયાનો વિકાસ રૂંધાઇ જવો;
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ