છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
ઓછી વૃદ્ધિ; પીળાશ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ