છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
ઓછી વૃદ્ધિ; પીળાશ