ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ઈયળનો પ્રકોપ
ગૌણ લક્ષણો-તેનો અંકુરણ પામતા બીજ પર પ્રકોપ થાય છે. સફેદ ધેણ મુળિયા અને બીજપત્રો ખાય છે રોપણી વખતે જ ઉપચાર થઇ શકે છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ