બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - ચુસીયા જીવાત; જમીન મારફતે થતા રોગો ; ઇયળનો પ્રકોપ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ