પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન પર સફેદ ભૂકી જોવા મળે છે જે વેટેબલ સલ્ફરના છંટકાવથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ