ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાંદડા પર ડાઘા
ગૌણ લક્ષણો- આ રોગ કાળા ટપકાના સ્વરૂપમાં પાન; પાનની દાંડી અને થડ પર દેખાય છે.