પાંદડા પર ડાઘા
ગૌણ લક્ષણો- આ રોગ કાળા ટપકાના સ્વરૂપમાં પાન; પાનની દાંડી અને થડ પર દેખાય છે.