ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર સફેદ ભૂકી
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર સફેદ ભૂકી જોવા મળે છે વધુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ પાન; થડ અને શીંગો પર અસર દેખાય છે.