ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
મૂળ કાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો-મુળિયા પર કાળા ધાબા; પ્રભાવિત ભાગોમાં સડો. એકલો પાક ટાળવો