મૂળ કાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો-મુળિયા પર કાળા ધાબા; પ્રભાવિત ભાગોમાં સડો. એકલો પાક ટાળવો