બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઈયળ; માઈટ ; સફેદ માખી; થડ કોરી ખાનાર ઈયળ; મૂળમાં ગાંઠો; મૂળમાં સડો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ