ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ફળોનો વિકાસ ઓછો થવો
ફળ મા વધારો કરે. ફળની ચમક વધારે. ફળ ઝડપી મોટું થાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ