ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
પાનની ઉપર નાના છુટ્ટા સફેદ ડાઘા. પાનની પાછળ કરોળિયાના ઝીણા જાળા. લાલાશ પડતા રંગની કથીરીની જથ્થા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ