પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા; વળી ગયેલા પાન; પાનની નીચેની સપાટી કાળી પડવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹159₹216
બેમિરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹339₹467
પેજર 50% ડબલ્યુપી (ડાયફેન્થ્યુરોન 50%) 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
બેમિરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹159₹216
પેજર 50% ડબલ્યુપી (ડાયફેન્થ્યુરોન 50%) 500 ગ્રામ
₹1050₹1555
ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹339₹480
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹339₹467
પેજર 50% ડબલ્યુપી (ડાયફેન્થ્યુરોન 50%) 250 ગ્રામ
₹590₹876
પેજર 50% ડબલ્યુપી (ડાયફેન્થ્યુરોન 50%) 250 ગ્રામ
₹590₹801