ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા; વળી ગયેલા પાન; પાનની નીચેની સપાટી કાળી પડવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹1050₹1225
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467