પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો- સામન્ય કરતા નાનાં પાન; પાન પીળા પડવા અને અસામાન્ય ફૂલો. ચુસીયા જીવાત દ્વારા ફેલાવો. ઉકેલ: ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ