થડની છાલ ઉપર કાણાં
ગૌણ લક્ષણો- જમીન નજીકના થડમાં કાણાં ; પાન સામાન્ય કરતા નાનાં; પાન પીળા પડવા અને અસામાન્ય ફૂલો