ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
થડની છાલ ઉપર કાણાં
ગૌણ લક્ષણો- જમીન નજીકના થડમાં કાણાં ; પાન સામાન્ય કરતા નાનાં; પાન પીળા પડવા અને અસામાન્ય ફૂલો