ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ડુંખ સુકાઈ જવી
ગૌણ લક્ષણો- શરૂઆતમાં ડુંખ પર પ્રકોપ; ફળો પર પણ પ્રકોપ; ખુબ વધુ નુકસાન કરે છે. ઉકેલ: ફેરોમેન ટ્રેપ @ 3-૪ પ્રતિ એકરે વાપરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹900₹1097
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹835₹1097
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551