AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
ડુંખ સુકાઈ જવી
ડુંખ સુકાઈ જવી
ગૌણ લક્ષણો- શરૂઆતમાં ડુંખ પર પ્રકોપ; ફળો પર પણ પ્રકોપ; ખુબ વધુ નુકસાન કરે છે. ઉકેલ: ફેરોમેન ટ્રેપ @ 3-૪ પ્રતિ એકરે વાપરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ