ડુંખ સુકાઈ જવી
ગૌણ લક્ષણો- શરૂઆતમાં ડુંખ પર પ્રકોપ; ફળો પર પણ પ્રકોપ; ખુબ વધુ નુકસાન કરે છે. ઉકેલ: ફેરોમેન ટ્રેપ @ 3-૪ પ્રતિ એકરે વાપરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹779₹1211
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹779₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹339₹551
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
₹855₹1097
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 30 મિલી
₹500₹579
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
₹900₹1097
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹1799₹1855
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 7 મિલી
₹209₹216
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 150 મિલી
₹1975₹2710
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 150 મિલી
₹2025₹2710
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600