ડાઘા પડવા અને જાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર છુટાછવાયા સફેદ ટપકા; પાનની નીચે જાળા પડવા; પાનની નીચલી બાજુ લાલાશ પડતી થઇ જવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ