ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ડાઘા પડવા અને જાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર છુટાછવાયા સફેદ ટપકા; પાનની નીચે જાળા પડવા; પાનની નીચલી બાજુ લાલાશ પડતી થઇ જવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ