છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
ગૌણ લક્ષણો- વિકાસ રૂંધાવો; મૂળમાં ગાંઠો.ઉકેલ: એકલો પાક ન વાવવો (મુખ્ય પાકની સાથે ગલગોટા ઉગાડવા)
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ