ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
ગૌણ લક્ષણો- વિકાસ રૂંધાવો; મૂળમાં ગાંઠો.ઉકેલ: એકલો પાક ન વાવવો (મુખ્ય પાકની સાથે ગલગોટા ઉગાડવા)
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ