અયોગ્ય વૃદ્ધિ
સારી વૃદ્ધિ માટે. ડાળીઓની સંખ્યા ન વધારે. છોડ ઘટાદાર ન થાય