ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
અયોગ્ય વૃદ્ધિ
સારી વૃદ્ધિ માટે. ડાળીઓની સંખ્યા ન વધારે. છોડ ઘટાદાર ન થાય