ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પીળાશ અને સુકારો
ગૌણ લક્ષણો- પાન પીળા પડવા અને સુકાઈ જવા અને જમીનના સ્તરે સડેલા થડ અને દાંડીઓ ઉપર ફૂગનો ઘટ્ટ રૂ જેવો વિકાસ દેખાય છે.