પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાન નીચેથી વળી જવા તથા રૂપેરી રંગના થવા થ્રીપ્સ રસ ચૂસે છે અને પાંખડીઓ ઉપર બદામી રંગની રેખાઓ સાથે લાલ રંગના ડાઘા જોવા મળે છે; ફૂલની કળીઓ કુરૂપ બને છે અને ખાસ કરીને પાછળના તબક્કાઓમાં ખુલશે નહિ. ઉપાય-સ્પાઈનોસેડ 45% એસસી @ 7 મિલી/પ્રતિ પંપ અથવા સ્પાઇનટોરામ 11.7% એસસી 20-25 મિલી /પ્રતિ પંપ.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ