ડાઘા પડવા અને જાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો-પાન પર પીળા ઘસરકા અને લીટીઓ પડે છે. પાન પીળા પડવા અને સુકાઈ જવા અને તેમાં જાળા પડવા; અસરગ્રસ્ત પાન રૂપેરી અથવા ભૂખરા રંગના અને વિકૃત થઇ જાય છે