ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાન પર કાણા
ગૌણ લક્ષણો - નવા પાન પર સમાંતરે કાણા પડવા અને હૃદયાકાર કાણા પડવાઉકેલ: ફેરોમેન ટ્રેપ નો ઉપયોગ કરવો.