બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - કર્લીંગ થ્રીપ્સ ; કથીરી; સફેદ માખી ; જીવાણુંથી થતો કોકડવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ડાઉ સિસ્થેન (માયક્લોબુટાનિલ 10% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
ડાઉ સિસ્થેન (માયક્લોબુટાનિલ 10% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹240₹250
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
₹300₹430
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )100 મિલી
₹400₹406
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹845
બેરીક્સ - મેજિક સ્ટીકર (પીળો) 5 નો સેટ
₹220₹225
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹614₹1071
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹205
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹285₹295
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )250 મિલી
₹1000₹1056
ધાનુકા ઓમાઇટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 250 મિલી
₹385₹410
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹339₹551
બેરીક્સ - મેજિક સ્ટીકર (બ્લુ) 5 નો સેટ
₹220₹225
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
₹182₹255
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹330₹490
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
₹1099₹1355