પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પર છુટાછવાયા સફેદ ટપકા; નીચેનો ભાગ તાંબા જેવો ચળકાટ વાળો; પાન ઉંધી હોડી જેવા આકારના થવા; પાનની દાંડી લાંબી થવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ