પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
પાનની ઉપર નાના છુટ્ટા સફેદ ડાઘા. પાનની પાછળ કરોળિયાના ઝીણા જાળા. લાલાશ પડતા રંગની કથીરીની જથ્થા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ