પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પીળા પડવા અને વળી જવા અને નીચેના પાન કાળા પડતા દેખાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ