પાન પીળા અને કાળા
ઉપરના પાન પીળા પડે. કોક્ડાય. નીચેના પાન કાળા થાય
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ