પાન પર સફેદ ધાબા
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર વાંકાચુકા કાણા; કાણા પડેલ પાન બળી જવા