ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ઓછી વૃદ્ધિ અને છોડને ફૂટ ઓછી આવે
સારી વૃદ્ધિ માટે. ડાળીઓની સંખ્યા વધારે. છોડ ઘટાદાર થાય