ઓછી વૃદ્ધિ અને છોડને ફૂટ ઓછી આવે
ઓછી વૃદ્ધિ અને છોડને ફૂટ ઓછી આવે
સારી વૃદ્ધિ માટે. ડાળીઓની સંખ્યા વધારે. છોડ ઘટાદાર થાય