ફૂલો સડી જવા
ગૌણ લક્ષણો-ફળના છેડા પર ઘેરા ઊંડા બળેલા ભાગ અને ફાલ બળી ગયો હોય તેવું દેખાય છે.