AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
ફળોમાં કાણા પડેલા છે
ફળોમાં કાણા પડેલા છે
નવી ફૂટ સુકાઈ જાય છે અને નીચેની બાજુ નમી જાય છે, કળીઓ અને ફૂલો ખરી જાય છે , ફળ અને ડાળીમાં છિદ્રો પડી જાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ