ફળોમાં કાણા પડેલા છે
ગૌણ લક્ષણો - ફળોમાં ગોળ કાણાં પડવા અને કોરી ખાધેલા પાન.ઉકેલ: ગલગોટાનો ઉપયોગ ટ્રેપ પાક તરીકે કરવો ફેરોમોન /પ્રકાશ પિંજર વાપરવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ