ફળોમાં કાણા પડેલા છે
ગૌણ લક્ષણો - ફળોમાં ગોળ કાણાં પડવા અને કોરી ખાધેલા પાન.ઉકેલ: ગલગોટાનો ઉપયોગ ટ્રેપ પાક તરીકે કરવો ફેરોમોન /પ્રકાશ પિંજર વાપરવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹855₹1097
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹769₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹789₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹329₹551
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2025₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1975₹2710
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹339₹600
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381