પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
લક્ષણો- પાન અને પર્ણદંડ કોક્ડાય. કારણ- ELCV (એનેસન વાઇરસ). ઉપાય- ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ કરો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ