AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાંદડા વળી જવા
પાંદડા વળી જવા
કારણો - ELCV (એનેશન લીફ કર્લ વાયરસ). ગૌણ લક્ષણો - પાન અને તેની દાંડી વળી જવી. ઉકેલ: ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ કરો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ