મખમલી લીલા ગોળા
મખમલી લીલા ગોળા
ગૌણ લક્ષણો - અનાજ ભરવાના તબક્કામાં ફૂગ નો વિકાસ બીજને બદલે કંટી પર થાય છે.