ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
મખમલી લીલા ગોળા
ગૌણ લક્ષણો - અનાજ ભરવાના તબક્કામાં ફૂગ નો વિકાસ બીજને બદલે કંટી પર થાય છે.