પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
પાન પર પીળા-નારંગી લીસોટા
ગૌણ લક્ષણો - નિસ્તેજ; નવી અને ફરતે ભૂરા રંગની લીટીઓ જે પાંદડાના નીચે થી ટોચ તરફ જોવા મળે છે. પાંદડાવાળા માળખામાં કાનનું રૂપાંતર પણ.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ