ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ઈયળનો પ્રકોપ
ગૌણ લક્ષણો- ડુંડા પર ઈયળ |ઈયળ બીજ ખાય છે ઉકેલ: ફેરોમેન /પ્રકાશ પિંજર વાપરવા.