ઈયળનો પ્રકોપ
ઈયળનો પ્રકોપ
ગૌણ લક્ષણો- ડુંડા પર ઈયળ |ઈયળ બીજ ખાય છે ઉકેલ: ફેરોમેન /પ્રકાશ પિંજર વાપરવા.