અનાજનો રંગ ઉડી જવો
અનાજનો રંગ ઉડી જવો
ગૌણ લક્ષણો - ઘેરો બદામી થી કાળા સ્ક્લેરોટીયા સાથે મધ જેવા ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ; કંટી પર બિયારણની જગ્યાએ વિકાસ થાય છે.