AgroStar
બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા- હીરા ફૂદાંની ઈયળ -ઇયળનો પ્રકોપ; કાળો સડો; મધિયાનો પ્રકોપ; વ્હીપ ટેલ; કથ્થઈ રંગનું થવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ