ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા- હીરા ફૂદાંની ઈયળ -ઇયળનો પ્રકોપ; કાળો સડો; મધિયાનો પ્રકોપ; વ્હીપ ટેલ; કથ્થઈ રંગનું થવું