પાન પર કાણા
પાન પર કાણા
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર સફેદ ડાઘા; વચલા પાન અને દડાના સારા નિર્માણમાં નુકસાન કરે છે; ઉપાય-પાકની ફેરબદલી કરવી; રાઈનો પિંજર પાક તરીકે ઉપયોગ કરવો