ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
પાનનું ઘટેલું કદ
કારણ: મોલીબ્ડેનમની ઉણપ; ગૌણ લક્ષણો - પાંદડાનો હરિત પાંડુરોગ પછી પાંદડા સફેદ પડવા; ગોટાનો નબળો વિકાસ; ઉપાય- સોડિયમ મોલીબ્ડેટ જમીનમાં ભેળવવું