પાણી પોચો ફિક્કો દેખાવ
કારણ: મોલીબ્ડેનમની ઉણપ; ગૌણ લક્ષણો - પાંદડાનો હરિત પાંડુ રોગ પછી પાંદડા સફેદ પડવા; દડાનો નબળો વિકાસ; ઉપાય- સોડિયમ મોલીબ્ડેટ જમીનમાં ભેળવવું @ ૮૦૦-૧૬૦૦ ગ્રામ/એકર.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ