ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
દડા અને દાંડી પર પાણી પોચો ફિક્કો દેખાવ
કારણ - બોરોનની ઉણપ; ગૌણ લક્ષણો- પાણી-પોચી પેશીઓ વાળું પોલું થડ; દડો કથ્થઈ રંગનો થવો; ઉપાય- સમયસર બોરોનનો 1 ગ્રામ/લીટર નો છંટકાવ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ